<-- Hebrews 8:9 | Hebrews 8:11 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 8:10

Hebrews 8:10 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܢܳܡܽܘܣܝ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But this is the covenant that I will give to the family of the house of Israel after these days, saith the Lord: I will in-give my law in their minds, and upon their hearts will I inscribe it; and I will be to them, even I, Aloha, and they shall be unto me the people:

(Murdock) But this is the covenant which I will give to the family of the house of Israel after those days, saith the Lord: I will put my law in their minds, and inscribe it on their hearts; and I will be to them a God, and they shall be to me a people.

(Lamsa) For this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law into their minds, and I will write it on their hearts: and I will be their God, and they shall be my people.

(KJV) For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-08100 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-08101 - - - - - - No - - -
ܕܝܬܩܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4539 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-08102 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܠ ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ 2:8789 ܝܗܒ Verb give 188 91 62058-08103 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܒܝܬܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2737 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62058-08104 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܬ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2720 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62058-08105 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܝܣܪܝܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ 2:700 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62058-08106 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62058-08107 - - - - - - No - - -
ܝܘܡܬܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:9003 ܝܘܡ Noun day 190 92 62058-08108 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-08109 - Masculine Plural - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62058-081010 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62058-081011 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܠܝܘܗܝ ܐܶܬ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ 2:8785 ܝܗܒ Verb give 188 91 62058-081012 First Common Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܢܡܘܣܝ ܠܢܳܡܽܘܣܝ 2:13145 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62058-081013 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܒܡܕܥܝܗܘܢ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܰܝܗܽܘܢ 2:8768 ܝܕܥ Noun knowledge, understanding, mind 254 116 62058-081014 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-081015 - - - - - - No - - -
ܠܒܘܬܗܘܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:10959 ܠܒ Noun heart 233 108 62058-081016 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܟܬܒܝܘܗܝ ܐܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ 2:10698 ܟܬܒ Verb write 230 107 62058-081017 First Common Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܐܗܘܐ ܘܶܐܗܘܶܐ 2:5110 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-081018 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62058-081019 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62058-081020 First Common Singular - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-081021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-081022 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-081023 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62058-081024 - - - - - - No First Common Singular
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62058-081025 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.