<-- Hebrews 7:4 | Hebrews 7:6 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 7:5

Hebrews 7:5 - ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܠܶܘܺܝ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܨܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܢܦ݂ܰܩܘ ܀

Translations

(Etheridge) For they of the sons of Levi who have received the priesthood, have a commandment of the law to receive tenths from the people, they from their brethren, they also from the loins of Abraham having sprung.

(Murdock) For they of the sons of Levi who received the priesthood, had a statute of the law, that they should take tithes from the people; they from their brethren, because they also are of the seed of Abraham.

(Lamsa) For those sons of Levi who received the office of the priesthood, were authorized by law to take tithes from the people; even from their own brethren who also had come out of the loins of Abraham.

(KJV) And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-07050 - Common Plural - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-07051 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-07052 - - - - - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62058-07053 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܠܘܝ ܠܶܘܺܝ 2:11096 ܠܘܝ Proper Noun Levi 237 109 62058-07054 - - - - - - No - - -
ܕܡܩܒܠܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ 2:17934 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62058-07055 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-07056 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܟܘܡܪܘܬܐ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:9870 ܟܘܡܪܐ Noun priesthood 209 100 62058-07057 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62058-07058 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-07059 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-070510 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62058-070511 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܡܘܣܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13138 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62058-070512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܣܒܘܢ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ 2:13166 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62058-070513 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܥܣܪܐ ܡܰܥܣܳܪܶܐ 2:16044 ܥܣܪ Noun tenth, tithe 290 128 62058-070514 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-070515 - - - - - - No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62058-070516 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-070517 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-070518 - - - - - - No - - -
ܐܚܝܗܘܢ ܐܰܚܰܝܗܽܘܢ 2:405 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62058-070519 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-070520 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-070521 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-070522 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-070523 - - - - - - No - - -
ܚܨܗ ܚܰܨܶܗ 2:7513 ܚܨܐ Noun back, loins 154 80 62058-070524 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܒܪܗܡ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:167 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62058-070525 - - - - - - No - - -
ܢܦܩܘ ܢܦ݂ܰܩܘ 2:13406 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62058-070526 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.