<-- Hebrews 5:14 | Hebrews 6:2 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 6:1

Hebrews 6:1 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܰܓ݂ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܠܡܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܡܰܪܡܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore let us leave the beginning of the word of the Meshiha, and let us come unto perfection. Or why again another foundation lay you for repentance from dead works, and for faith which is in Aloha,

(Murdock) Therefore let us leave the commencement of the word of the Messiah, and let us proceed to the completion. Or will ye again lay another foundation for the repentance which is from dead works, and for the faith in God,

(Lamsa) THEREFORE, let us leave the elementary word of Christ, and let us go on to perfection: Why do you again lay another foundation for the repentance from past deeds, and for faith in God?

(KJV) Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-06010 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-06011 - Masculine Singular - - - No - - -
ܢܫܒܘܩ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ 2:20560 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62058-06012 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܫܘܪܝܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ 2:22314 ܫܪܐ Noun beginning 568 219 62058-06013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܬܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12090 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62058-06014 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62058-06015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܐܬܐ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2146 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62058-06016 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܠܰܓ݂ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:3862 ܓܡܪ Noun perfection 72 48 62058-06017 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62058-06018 - - - - - - No - - -
ܠܡܐ ܠܡܳܐ 2:11325 ܡܐ Pronoun why 242 112 62058-06019 - - - - - - No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62058-060110 - - - - - - No - - -
ܫܬܐܣܬܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݁ܳܐ 2:1734 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 62058-060111 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܬܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ 2:7681 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62058-060112 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܪܡܝܬܘܢ ܡܰܪܡܶܝܬ݁ܽܘܢ 2:20057 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 62058-060113 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No Second Masculine Plural
ܠܬܝܒܘܬܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22726 ܬܒ Noun repentance 611 238 62058-060114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-060115 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:15074 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62058-060116 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62058-060117 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1213 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-060118 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܐܠܗܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ 2:920 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-060119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.