<-- Hebrews 2:8 | Hebrews 2:10 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 2:9

Hebrews 2:9 - ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܟ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܺܝܡ ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But him who was humbled to be less than the angels, we see to be JESHU himself, for the sake of the passion of his death; and glory and honour set upon his head; for He Aloha [Hu ger Aloho] , in his grace, for every man hath tasted death!

(Murdock) But we see him, who was depressed somewhat lower than the angels, to be this Jesus, because of the passion of his death; and glory and honor are placed on his head; for God himself, in his grace, tasted death for all men.

(Lamsa) We see that he is Jesus who humbled himself to be a little lower than the angels, through his suffering and his death, but now he is crowned with glory and honor; for he tasted death for the sake of every one but God.

(KJV) But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-02090 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-02091 - - - - - - No - - -
ܕܡܟ ܕ݁ܡܰܟ݂ 2:11677 ܡܟ Verb humble, humble 270 122 62058-02092 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܩܠܝܠ ܩܰܠܺܝܠ 2:18614 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 62058-02093 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-02094 - - - - - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62058-02095 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܙܝܢܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ 2:6690 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62058-02096 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܕܗܘܝܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ 2:4994 ܗܘ Pronoun i.e., that is to say 102 59 62058-02097 - - - - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62058-02098 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-02099 - - - - - - No - - -
ܚܫܐ ܚܰܫܳܐ 2:7741 ܚܫ Noun feeling, suffering, experience, affection, passion, lust 160 82 62058-020910 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܬܗ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ 2:11488 ܡܬ Noun death 260 118 62058-020911 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20931 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62058-020912 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܩܪܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ 2:9455 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 62058-020913 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܝܡ ܣܺܝܡ 2:14267 ܣܡ Verb put, place 379 152 62058-020914 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܪܝܫܗ ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ 2:19913 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62058-020915 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-020916 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-020917 - - - - - - No - - -
ܒܛܝܒܘܬܗ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:8024 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62058-020918 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-020919 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62058-020920 - - - - - - No - - -
ܟܠܢܫ ܟ݁ܽܠܢܳܫ 2:1468 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62058-020921 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܛܥܡ ܛܥܶܡ 2:8350 ܛܥܡ Verb taste, grafted, graft, partake 179 88 62058-020922 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62058-020923 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.