<-- Hebrews 13:16 | Hebrews 13:18 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 13:17

Hebrews 13:17 - ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܡ݈ܥܘ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܗܪܺܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܳܩܚܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Be persuaded by your leaders, and obey them; for they watch for your souls as men who must render an account of you, that with joy they may do this, and not with groans; for that is not profitable for you.

(Murdock) Confide in your guides, and hearken to them; for they watch for your souls, as men who must give an account of you, that they may do this with joy and not with anguish; for that would not be profitable to you.

(Lamsa) Listen to your spiritual leaders, and obey them: for they are watchful guardians of your souls, as one who must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

(KJV) Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܛܦܝܣܘ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ 2:16593 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62058-13170 Second Masculine Plural - Imperative ETTAPHAL No - - -
ܠܡܕܒܪܢܝܟܘܢ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:4162 ܕܒܪ Noun ruler, guide, leader 252 115 62058-13171 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܐܫܬܡܥܘ ܘܶܐܫܬ݁ܰܡ݈ܥܘ 2:21725 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62058-13172 Second Masculine Plural - Imperative ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62058-13173 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-13174 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-13175 - - - - - - No - - -
ܫܗܪܝܢ ܫܳܗܪܺܝܢ 2:20788 ܫܗܪ Verb watch 561 216 62058-13176 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62058-13177 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܬܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:13497 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62058-13178 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-13179 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62058-131710 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܒܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ 2:8795 ܝܗܒ Verb give 188 91 62058-131711 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܘܫܒܢܟܘܢ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ 2:7752 ܚܫܒ Noun reckoning, calculation, account 135 72 62058-131712 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܒܚܕܘܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6270 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62058-131713 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-131714 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14982 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-131715 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62058-131716 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-131717 - - - - - - No - - -
ܒܬܢܚܬܐ ܒ݁ܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܳܐ 2:1398 ܐܢܚ Noun groaning 616 240 62058-131718 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-131719 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-131720 - - - - - - No - - -
ܦܩܚܐ ܦ݁ܳܩܚܳܐ 2:17055 ܦܩܚ Verb blossom 455 178 62058-131721 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62058-131722 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.