<-- Hebrews 12:16 | Hebrews 12:18 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:17

Hebrews 12:17 - ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܨܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܺܐܪܰܬ݂ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܶܐܣܬ݁ܠܺܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܒ݁ܥܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) For ye know, also, that afterward he desired to inherit the blessing, but was rejected; for place for repentance he found not, though with tears he sought it.

(Murdock) For ye know that, afterwards when he wished to inherit the blessing, he was rejected; for he found not a place for repentance, although he sought it with tears.

(Lamsa) For you know that afterward when he wished to inherit the blessing, he was rejected, and he had no chance of recovery, even though he sought it with tears.

(KJV) For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62058-12170 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62058-12171 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-12172 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-12173 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-12174 - - - - - - No - - -
ܒܬܪܟܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ 2:2225 ܐܬܪ Particle afterwards 57 43 62058-12175 - - - - - - No - - -
ܨܒܐ ܨܒ݂ܳܐ 2:17504 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62058-12176 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-12177 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܐܪܬ ܕ݁ܢܺܐܪܰܬ݂ 2:9542 ܝܪܬ Verb inherit, heir 197 97 62058-12178 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܘܪܟܬܐ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:2449 ܒܪܟ Noun blessing, benediction 39 33 62058-12179 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܣܬܠܝ ܘܶܐܣܬ݁ܠܺܝ 2:14435 ܣܠܐ Verb despise, reject 378 151 62058-121710 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62058-121711 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-121712 - - - - - - No - - -
ܠܬܝܒܘܬܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22726 ܬܒ Noun repentance 611 238 62058-121713 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-121714 - - - - - - No - - -
ܐܫܟܚ ܐܶܫܟ݁ܰܚ 2:21191 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62058-121715 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-121716 - - - - - - No - - -
ܒܕܡܥܐ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܐ 2:4768 ܕܡܥ Noun tear 94 56 62058-121717 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܥܗ ܒ݁ܥܳܗ 2:2980 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62058-121718 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.