<-- Hebrews 11:6 | Hebrews 11:8 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 11:7

Hebrews 11:7 - ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܽܘܚ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܚܶܠ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܚܰܝܒ݂ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) By faith Nuch, when spoken with upon those things which had not been seen, feared, and made him the ark for the salvation of his family [The sons of his house] ; by which he condemned the world, and was an heir of the righteousness which is by faith.

(Murdock) By faith Noah, when he was told of things not seen, feared; and he made himself an ark, for the life of his household; whereby he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is by faith.

(Lamsa) By faith Noah, when he was warned concerning the things not seen, became fearful and he made an ark to save his household, and by it he condemned the world and he became heir of righteousness which is by faith.

(KJV) By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-11070 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܘܚ ܢܽܘܚ 2:12798 ܢܘܚ Proper Noun Noah 331 138 62058-11071 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-11072 - - - - - - No - - -
ܐܬܡܠܠ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܠ 2:12016 ܡܠ Verb speak 273 122 62058-11073 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62058-11074 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-11075 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-11076 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-11077 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܙܝܢ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ 2:6710 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62058-11078 Third Feminine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-11079 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܚܠ ܕ݁ܚܶܠ 2:4308 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62058-110710 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܥܒܕ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ 2:14935 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-110711 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62058-110712 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܒܘܬܐ ܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17885 ܩܝܒܘܬܐ Noun ark 487 188 62058-110713 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܚܝܐ ܠܚܰܝܶܐ 2:6981 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62058-110714 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ 2:3261 ܒܪ Noun son 53 40 62058-110715 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܒܝܬܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ 2:2705 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62058-110716 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-110717 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܚܝܒܗ ܚܰܝܒ݂ܶܗ 2:6451 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62058-110718 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܥܠܡܐ ܠܥܳܠܡܳܐ 2:15753 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62058-110719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܐ ܘܰܗܘܳܐ 2:5114 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-110720 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܪܬܐ ܝܳܪܬ݁ܳܐ 2:9545 ܝܪܬ Noun heir 198 97 62058-110721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9893 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62058-110722 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1191 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-110723 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.