<-- Hebrews 10:28 | Hebrews 10:30 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:29

Hebrews 10:29 - ܟ݁ܡܳܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܣܳܡ ܒ݁ܪܺܫܳܐ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܫܶܗ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܚܫܰܒ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܐܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܘܨܰܥܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) how much greater punishment, think ye, shall he receive who hath trampled upon the Son of Aloha, and hath counted the blood of the covenant of him by which he had been sanctified as that of every man and hath insulted the Spirit of grace?

(Murdock) how much more, think ye, will he receive capital punishment, who hath trodden upon the Son of God, and hath accounted the blood of his covenant, by which he is sanctified, as the blood of all men, and hath treated the Spirit of grace with contumely ?

(Lamsa) How much more punishment do you think he will receive who has trodden underfoot the Son of God, and has considered the blood of his covenant, through which he had been sanctified, as ordinary blood and has blasphemed the Spirit of Grace?

(KJV) Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܡܐ ܟ݁ܡܳܐ 2:10199 ܟܡܐ Particle how much?, how many? 216 103 62058-10290 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܝܢ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ 2:27608 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62058-10291 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62058-10292 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62058-10293 - - - - - - No - - -
ܡܣܡ ܡܣܳܡ 2:14261 ܣܡ Verb put, place 379 152 62058-10294 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܒܪܫܐ ܒ݁ܪܺܫܳܐ 2:19914 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62058-10295 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܩܒܠ ܢܩܰܒ݁ܶܠ 2:17972 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62058-10296 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-10297 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܕܫܗ ܕ݁ܕ݂ܳܫܶܗ 2:4273 ܕܫ Verb trample 88 53 62058-10298 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܒܪܗ ܠܰܒ݂ܪܶܗ 2:3308 ܒܪ Noun son 53 40 62058-10299 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-102910 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܫܒ ܘܰܚܫܰܒ݂ 2:7770 ܚܫܒ Verb think, reckon, deliberate 160 82 62058-102911 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:4678 ܕܡ Noun blood 93 56 62058-102912 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܝܬܩܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4537 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-102913 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܠܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 2:4388 ܕܝܠ Particle own 90 54 62058-102914 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62058-102915 - - - - - - No - - -
ܕܟܠܢܫ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1452 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62058-102916 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-102917 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܐܬܩܕܫ ܐܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ 2:18178 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62058-102918 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܘܨܥܪ ܘܨܰܥܰܪ 2:17829 ܨܥܪ Verb despised, despise 482 186 62058-102919 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܪܘܚܐ ܠܪܽܘܚܳܐ 2:19659 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62058-102920 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8028 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62058-102921 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.