<-- Hebrews 10:21 | Hebrews 10:23 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:22

Hebrews 10:22 - ܢܶܩܪܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܣܺܝܣܺܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܰܢ ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܡܰܣܚܰܝ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Let us, therefore, draw near with a confirmed heart, and the full security of faith, with our hearts sprinkled and cleansed from an evil conscience, and our body washed with pure waters;

(Murdock) Let us, therefore draw near, with a true heart, and with the confidence of faith, being sprinkled as to our hearts, and pure from an evil conscience, and our body being washed with pure . water.

(Lamsa) Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled and cleansed of evil thought, and our bodies washed with pure water.

(KJV) Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܩܪܘܒ ܢܶܩܪܽܘܒ݂ 2:18996 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62058-10220 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62058-10221 - - - - - - No - - -
ܒܠܒܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10921 ܠܒ Noun heart 233 108 62058-10222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܪܝܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22272 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62058-10223 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܬܘܟܠܢܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ 2:22783 ܬܟܠ Noun trust, confidence 607 235 62058-10224 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1192 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62058-10225 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-10226 - - - - - - No - - -
ܪܣܝܣܝܢ ܪܣܺܝܣܺܝܢ 2:20109 ܪܣ Verb sprinkle, bespatter 544 210 62058-10227 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܒܘܬܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܰܢ 2:10961 ܠܒ Noun heart 233 108 62058-10228 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܘܕܟܝܢ ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ 2:4590 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62058-10229 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-102210 - - - - - - No - - -
ܬܐܪܬܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܳܐ 2:22584 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62058-102211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:2292 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62058-102212 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܣܚܝ ܘܡܰܣܚܰܝ 2:14173 ܣܚܐ Verb wash, swim 371 149 62058-102213 Third Masculine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܦܓܪܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܢ 2:16428 ܦܓܪ Noun body 434 170 62058-102214 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܒܡܝܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ 2:11652 ܡܝܐ Noun water 268 120 62058-102215 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ 2:4585 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 62058-102216 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.