<-- Hebrews 10:13 | Hebrews 10:15 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 10:14

Hebrews 10:14 - ܒ݁ܚܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܓ݁ܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀

Translations

(Etheridge) For by one offering he hath perfected those who are sanctified through him for ever.

(Murdock) For by one offering, he hath perfected for ever, them who are sanctified by him.

(Lamsa) For by one offering he has perfected for ever those who are sanctified.

(KJV) For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܚܕ ܒ݁ܚܰܕ݂ 2:6227 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62058-10140 - Masculine - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-10141 - - - - - - No - - -
ܩܘܪܒܢܐ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ 2:18931 ܩܪܒ Noun offering, gift 498 191 62058-10142 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܡܪ ܓ݁ܡܰܪ 2:3868 ܓܡܪ Verb perfect, accomplish, mature, fulfil 73 48 62058-10143 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-10144 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܬܩܕܫܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܫܺܝܢ 2:18182 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62058-10145 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-10146 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܥܠܡ ܠܥܳܠܰܡ 2:23522 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62058-10147 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.