<-- Galatians 5:22 | Galatians 5:24 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:23

Galatians 5:23 - ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܀

Translations

(Etheridge) meekness, patience; against these the law is not set.

(Murdock) Against these there standeth no law.

(Lamsa) Meekness, self-control: there is no law against these.

(KJV) Meekness, temperance: against such there is no law.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11713 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62048-05230 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:13789 ܣܒܪ Noun patience, endurance 284 127 62048-05231 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62048-05232 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-05233 - Common Plural - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62048-05234 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-05235 - - - - - - No - - -
ܣܝܡ ܣܺܝܡ 2:14267 ܣܡ Verb put, place 379 152 62048-05236 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.