<-- Galatians 5:16 | Galatians 5:18 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:17

Galatians 5:17 - ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܳܐܶܓ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܟ݂ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܪܳܓ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܟ݂ܶܐ ܠܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) For the flesh desireth that which is repugnant to the Spirit, and the Spirit desireth that which is repugnant to the flesh; and the two are adverse one to the other, that not any thing that you will you may do.

(Murdock) For the flesh craveth that which is repugnant to the Spirit; and the Spirit craveth that which is repugnant to the flesh: and the two are the opposites of each other, so that ye do not that which ye desire.

(Lamsa) For the flesh craves that which is harmful to the Spirit, and the Spirit opposes the things of the flesh: and the two are contrary to one another, so that you are unable to do whatever you please.

(KJV) For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܣܪܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ 2:2943 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62048-05170 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62048-05171 - - - - - - No - - -
ܪܐܓ ܪܳܐܶܓ݂ 2:19313 ܪܓ Verb desire, covet, lust 527 200 62048-05172 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62048-05173 - Common - - - - No - - -
ܕܢܟܐ ܕ݁ܢܳܟ݂ܶܐ 2:13056 ܢܟܐ Verb harm, opposed to 339 140 62048-05174 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܪܘܚܐ ܠܪܽܘܚܳܐ 2:19659 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62048-05175 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܘܚܐ ܘܪܽܘܚܳܐ 2:19657 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62048-05176 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܪܓܐ ܪܳܓ݁ܳܐ 2:19314 ܪܓ Verb desire, covet, lust 527 200 62048-05177 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62048-05178 - Common - - - - No - - -
ܕܢܟܐ ܕ݁ܢܳܟ݂ܶܐ 2:13056 ܢܟܐ Verb harm, opposed to 339 140 62048-05179 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܒܣܪܐ ܠܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2961 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62048-051710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܪܝܗܘܢ ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ 2:23004 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62048-051711 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܣܩܘܒܠܐ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܶܐ 2:17925 ܩܒܠ Adjective contrary, adverse 388 155 62048-051712 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-051713 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62048-051714 - Masculine - - - - No - - -
ܕܚܕ ܕ݁ܚܰܕ݂ 2:6231 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62048-051715 - Masculine - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-051716 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62048-051717 - Common - - - - No - - -
ܕܨܒܝܬܘܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ 2:17493 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62048-051718 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No Second Masculine Plural
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-051719 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62048-051720 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.