<-- Galatians 3:16 | Galatians 3:18 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 3:17

Galatians 3:17 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܣܠܶܝܗ ܘܰܢܒ݂ܰܛܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But I say this, that the covenant which was confirmed before by Aloha, in the Meshiha, the law which was after, four hundred and thirty years, cannot nullify, nor (can it) abolish the promise.

(Murdock) And this I say: That the covenant which was previously confirmed by God in the Messiah, the law which was four hundred and thirty years after, cannot set it aside, and nullify the promise.

(Lamsa) And this I say, that the covenant which was previously confirmed of God in Christ cannot be repudiated and the promise nullified by the law which came four hundred and thirty years later.

(KJV) And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-03170 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62048-03171 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62048-03172 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-03173 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܕܝܬܩܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4537 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62048-03174 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62048-03175 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62048-03176 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܫܬܪܪܬ ܐܶܫܬ݁ܰܪܪܰܬ݂ 2:22226 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62048-03177 Third Feminine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62048-03178 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62048-03179 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܫܝܚܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12511 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62048-031710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62048-031711 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-031712 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-031713 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62048-031714 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62048-031715 - - - - - - No - - -
ܐܪܒܥ ܐܰܪܒ݁ܰܥ 2:1836 ܪܒܥ Numeral four 27 29 62048-031716 - Feminine - - - - No - - -
ܡܐܐ ܡܳܐܐ 2:11338 ܡܐܐ Numeral one hundred 246 113 62048-031717 - - - - - - No - - -
ܘܬܠܬܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ 2:22841 ܬܠܬ Numeral thirty 614 239 62048-031718 - - - - - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62048-031719 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-031720 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚ ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:21256 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62048-031721 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܢܣܠܝܗ ܕ݁ܢܰܣܠܶܝܗ 2:14434 ܣܠܐ Verb despise, reject 378 151 62048-031722 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Feminine Singular
ܘܢܒܛܠ ܘܰܢܒ݂ܰܛܶܠ 2:2566 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62048-031723 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܡܘܠܟܢܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ 2:11919 ܡܠܟ Noun promise 257 117 62048-031724 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.