<-- Galatians 1:20 | Galatians 1:22 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 1:21

Galatians 1:21 - ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) And after these I went to the regions of Syria and of Cilicia.

(Murdock) And after that, I went to the regions of Syria and Cilicia.

(Lamsa) After that I went to the regions of Syria and Cilicia;

(KJV) Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62048-01210 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62048-01211 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-01212 - Common Plural - - - No - - -
ܐܬܝܬ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ 2:2088 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62048-01213 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܬܪܘܬܐ ܠܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:2218 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62048-01214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܣܘܪܝܐ ܕ݁ܣܽܘܪܺܝܰܐ 2:14165 ܣܘܪܝܐ Proper Noun Syria 371 149 62048-01215 - - - - - - No - - -
ܘܕܩܝܠܝܩܝܐ ܘܰܕ݂ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ 2:18580 ܩܝܠܝܩܝܐ Proper Noun Cilicia 504 192 62048-01216 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.