<-- Ephesians 6:17 | Ephesians 6:19 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 6:18

Ephesians 6:18 - ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܨܠܰܘܳܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܳܥܘܳܢ ܨܰܠܰܘ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And with all prayers, and with all supplications, pray at all times in the Spirit, and in that prayer be watchful in all seasons, praying constantly and invoking on behalf of all the saints;

(Murdock) And pray ye, with all prayers and supplications, in spirit, at all times: and in prayer be watchful, at all seasons, praying constantly, and interceding for all the saints:

(Lamsa) And pray always, with all prayer and supplication in the Spirit, and in that prayer be watchful at all times, praying constantly and supplicating for all the saints,

(KJV) Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܟܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ 2:10041 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62049-06180 - Masculine - - - - No - - -
ܨܠܘܢ ܨܠܰܘܳܢ 2:17767 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62049-06181 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܒܟܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ 2:10041 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62049-06182 - Masculine - - - - No - - -
ܒܥܘܢ ܒ݁ܳܥܘܳܢ 2:3036 ܒܥܐ Noun prayer, petition 50 38 62049-06183 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܨܠܘ ܨܰܠܰܘ 2:17744 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62049-06184 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܒܟܠܙܒܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5486 ܟܠ Idiom always 216 102 62049-06185 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܪܘܚ ܒ݁ܪܽܘܚ 2:19635 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62049-06186 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܘܒܗ ܘܒ݂ܳܗ 2:2258 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62049-06187 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܨܠܘܬܐ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17755 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62049-06188 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-06189 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܫܗܪܝܢ ܫܳܗܪܺܝܢ 2:30193 ܫܗܪ Verb watch 561 216 62049-061810 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܟܠܥܕܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ 2:10016 ܟܠ Idiom always 216 102 62049-061811 - - - Absolute - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62049-061812 - - - - - - No - - -
ܡܨܠܝܬܘܢ ܡܨܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ 2:17750 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62049-061813 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Singular
ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ 2:1118 ܐܡܢ Adverb (ending with AiYT) assiduously, constantly 19 23 62049-061814 - - - - - - No - - -
ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ 2:26335 ܟܫܦ Verb pray, supplication 229 106 62049-061815 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62049-061816 - - - - - - No - - -
ܐܦܝ ܐܰܦ݁ܰܝ 2:1762 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62049-061817 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62049-061818 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18163 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62049-061819 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.