<-- Ephesians 6:11 | Ephesians 6:13 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 6:12

Ephesians 6:12 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܫܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪܟ݂ܰܘܣ ܘܥܰܡ ܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܚܺܝܕ݂ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For your wrestling is not with flesh and blood (only), but with princes, and with powers, and with the possessors of this dark world, and with the evil spirits who are under heaven.

(Murdock) For our conflict is not with flesh and blood, but with principalities, and with those in authority, and with the possessors of this dark world, and with the evil spirits that are beneath heaven.

(Lamsa) For your conflict is not only with flesh and blood, but also with the angels, and with powers, with the rulers of this world of darkness, and with the evil spirits under the heavens.

(KJV) For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62049-06120 - - - - - - No - - -
ܕܬܟܬܘܫܟܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܫܟ݂ܽܘܢ 2:10823 ܟܬܫ Noun contest, strife, struggle 612 238 62049-06121 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62049-06122 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-06123 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62049-06124 - - - - - - No - - -
ܒܣܪܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ 2:2943 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62049-06125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܡܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ 2:4684 ܕܡ Noun blood 93 56 62049-06126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62049-06127 - - - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62049-06128 - - - - - - No - - -
ܐܪܟܘܣ ܐܰܪܟ݂ܰܘܣ 2:1921 ܐܪܟܐ Noun principality 28 30 62049-06129 - Feminine Plural - - - No - - -
ܘܥܡ ܘܥܰܡ 2:15782 ܥܡ Particle with 416 164 62049-061210 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܛܢܐ ܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ 2:21433 ܫܠܛ Noun ruler 580 224 62049-061211 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܡ ܘܥܰܡ 2:15782 ܥܡ Particle with 416 164 62049-061212 - - - - - - No - - -
ܐܚܝܕܝ ܐܰܚܺܝܕ݂ܰܝ 2:493 ܐܚܕ Participle Adjective holder, closed 11 18 62049-061213 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܳܐ 2:15760 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62049-061214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܢܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ 2:5243 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62049-061215 - Masculine Singular - - - No - - -
ܚܫܘܟܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ 2:7836 ܚܫܟ Adjective dark, darkness 161 83 62049-061216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܡ ܘܥܰܡ 2:15782 ܥܡ Particle with 416 164 62049-061217 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܶܐ 2:19665 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62049-061218 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ 2:2293 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62049-061219 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܚܝܬ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ 2:22766 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62049-061220 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62049-061221 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.