<-- Ephesians 2:3 | Ephesians 2:5 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 2:4

Ephesians 2:4 - ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܬ݁ܺܝܪ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) BUT Aloha, who is rich in his mercies, for his great love wherewith he loved us

(Murdock) But God who is rich in his mercies, because of the great love with which he loved us,

(Lamsa) But God, who is rich in mercy, for his great love with which he loved us,

(KJV) But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62049-02040 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62049-02041 - - - - - - No - - -
ܕܥܬܝܪ ܕ݁ܥܰܬ݁ܺܝܪ 2:16333 ܥܬܪ Adjective rich, wealthy 431 169 62049-02042 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܪܚܡܘܗܝ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ݈ܝ 2:19847 ܪܚܡ Noun bowels, mercy 537 207 62049-02043 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62049-02044 - - - - - - No - - -
ܚܘܒܗ ܚܽܘܒ݁ܶܗ 2:6109 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62049-02045 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62049-02046 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܚܒܢ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢ 2:6032 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62049-02047 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.