<-- Ephesians 2:1 | Ephesians 2:3 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 2:2

Ephesians 2:2 - ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܗܰܠܶܟ݂ܬ݁ܽܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܠܡܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܪܺܝܫ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܐܰܪ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) in which from the first you walked according to the worldliness of this age, [Olmoyutheh dolmo hono.] and according to the will of the prince of the power of the air, of that Spirit who urgeth [D'methchaphto.] in the sons of disobedience;

(Murdock) in the which ye before walked, according to the worldliness of this world, and according to the pleasure of the prince potentate of the air, that spirit which is active in the children of disobedience:

(Lamsa) In which you previously walked according to the worldly course of this world, and according to the will of the supreme ruler of the air, the spirit which is active in the children of disobedience.

(KJV) Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܠܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5237 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62049-02020 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62049-02021 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62049-02022 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܠܟܬܘܢ ܗܰܠܶܟ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:5208 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62049-02023 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5151 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-02024 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62049-02025 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62049-02026 - - - - - - No - - -
ܥܠܡܝܘܬܗ ܥܳܠܡܳܝܽܘܬ݂ܶܗ 2:15766 ܥܠܡܐ Noun worldliness, secularity 415 164 62049-02027 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62049-02028 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62049-02029 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62049-020210 - - - - - - No - - -
ܨܒܝܢܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ 2:17543 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62049-020211 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܪܝܫ ܕ݁ܪܺܝܫ 2:19922 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62049-020212 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62049-020213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܐܪ ܕ݁ܳܐܐܰܪ 2:3 ܐܐܪ Noun air 1 13 62049-020214 - Common Singular - - - No - - -
ܘܕܪܘܚܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܚܳܐ 2:19654 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62049-020215 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62049-020216 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܬܚܦܛܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܳܐ 2:7480 ܚܦܛ Verb exhort, incite, encourage 153 80 62049-020217 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܒܢܝܐ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ 2:3224 ܒܪ Noun son 53 40 62049-020218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62049-020219 - - - - - - No - - -
ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:16586 ܦܝܣ Noun obedience 315 135 62049-020220 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.