<-- Colossians 4:10 | Colossians 4:12 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 4:11

Colossians 4:11 - ܘܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܕ݂ܪܽܘܢܝ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and Jeshu who is called Justos: these are of the circumcision, and these only have helped me in the kingdom of Aloha, and these have been a consolation to me.

(Murdock) also Jesus, who is called Justus. These are of the circumcision, and they only have aided me in the kingdom of God; and they have been a comfort to me.

(Lamsa) And Jesus, who is called Justus. These are of the circumcision, and the only ones who have helped me toward the Kingdom of God; and have been a comfort to me.

(KJV) And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision. These only are my fellowworkers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܝܫܘܥ ܘܝܶܫܽܘܥ 2:9576 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62051-04110 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62051-04111 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62051-04112 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܝܘܣܛܘܣ ܝܽܘܣܛܳܘܣ 2:9034 ܝܘܣܛܘܣ Proper Noun Justus 190 93 62051-04113 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62051-04114 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:736 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62051-04115 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62051-04116 - - - - - - No - - -
ܓܙܘܪܬܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:3668 ܓܙܪ Noun circumcision 67 46 62051-04117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62051-04118 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62051-04119 - - - - - - No - - -
ܥܕܪܘܢܝ ܥܰܕ݂ܪܽܘܢܝ 2:15247 ܥܕܪ Verb help, profit, advantage 401 159 62051-041110 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No First Common Singular
ܒܡܠܟܘܬܗ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11984 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62051-041111 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62051-041112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62051-041113 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62051-041114 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62051-041115 - - - - - - No First Common Singular
ܒܘܝܐܐ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ 2:2608 ܒܝܐ Noun comfort, encouragement 37 33 62051-041116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.