<-- Colossians 4:9 | Colossians 4:11 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 4:10

Colossians 4:10 - ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ ܫܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܘܡܰܪܩܳܘܣ ܒ݁ܰܪ ܕ݁ܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܩܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܐܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) Aristarchos, a captive with me, asketh for your peace, and Markos, the nephew [Bar-dodeh, "uncle's son."] of Bar Naba, regarding whom you are directed, that if he come to you, receive him,

(Murdock) Aristarchus, my fellow-captive, saluteth you; also Marcus, an uncle's son to Barnabas, of whom ye have received directions, that if he come to you, ye may kindly receive him:

(Lamsa) Ar-is-tar'chus, my fellow-prisoner, salutes you, together with Mark, cousin to Barnabas, concerning whom you have been instructed: and if he comes, receive him;

(KJV) Aristarchus my fellowprisoner saluteth you, and Marcus, sister's son to Barnabas, (touching whom ye received commandments: if he come unto you, receive him;)

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܐܠ ܫܳܐܶܠ 2:20406 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62051-04100 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܫܠܡܟܘܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ 2:21567 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62051-04101 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܪܣܛܪܟܘܣ ܐܰܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ 2:1965 ܐܪܣܛܪܟܘܣ Proper Noun Aristarchus 28 30 62051-04102 - - - - - - No - - -
ܫܒܝܐ ܫܰܒ݂ܝܳܐ 2:20466 ܫܒܐ Noun captive 556 214 62051-04103 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܝ ܕ݁ܥܰܡܝ 2:15777 ܥܡ Particle with 416 164 62051-04104 - - - - - - No First Common Singular
ܘܡܪܩܘܣ ܘܡܰܪܩܳܘܣ 2:12479 ܡܪܩܘܣ Proper Noun Mark 303 132 62051-04105 - - - - - - No - - -
ܒܪ ܒ݁ܰܪ 2:3243 ܒܪ Noun son 53 40 62051-04106 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܕܗ ܕ݁ܳܕ݂ܶܗ 2:4195 ܕܕܐ Noun uncle, cousin 83 52 62051-04107 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܒܪܢܒܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3379 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62051-04108 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62051-04109 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܦܩܕܬܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܩܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ 2:16988 ܦܩܕ Verb command 454 177 62051-041010 Second Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62051-041011 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62051-041012 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:2077 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62051-041013 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62051-041014 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܬܩܒܠܘܢܝܗܝ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:18000 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62051-041015 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.