<-- Colossians 3:19 | Colossians 3:21 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 3:20

Colossians 3:20 - ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡ݈ܥܘ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) Children, obey your parents in every thing, for so it is pleasing before our Lord.

(Murdock) Children, obey your parents in every thing; for this is pleasing before our Lord.

(Lamsa) Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto our LORD.

(KJV) Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62051-03200 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܡܥܘ ܐܶܫܬ݁ܰܡ݈ܥܘ 2:21694 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62051-03201 Second Masculine Plural - Imperative ETHPEAL No - - -
ܠܐܒܗܝܟܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:57 ܐܒ Noun father 2 13 62051-03202 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܟܠܡܕܡ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10014 ܟܠ Idiom everything 216 102 62051-03203 - - - - - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62051-03204 - - - Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62051-03205 - - - - - - No - - -
ܫܦܝܪ ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22088 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62051-03206 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62051-03207 - - - - - - No - - -
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62051-03208 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.