<-- Colossians 3:15 | Colossians 3:17 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 3:16

Colossians 3:16 - ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܬ݁ܶܥܡܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܶܟ݂ܡܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܚܳܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܰܙܡܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) whose word shall dwell in you abundantly, in all wisdom. And teach and admonish yourselves in psalms and in hymns and in songs of the Spirit, and with grace sing with your hearts unto Aloha.

(Murdock) And let his word dwell in you richly, in all wisdom. And teach and admonish yourselves, by psalms and hymns and spiritual songs, and with grace in your hearts sing ye unto God.

(Lamsa) And let his word dwell in you abundantly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to God.

(KJV) Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܡܠܬܗ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12090 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62051-03160 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܬܥܡܪ ܬ݁ܶܥܡܰܪ 2:15970 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62051-03161 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62051-03162 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܬܝܪܐܝܬ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:16345 ܥܬܪ Adverb (ending with AiYT) richly, abundantly, copiously 431 169 62051-03163 - - - - - - No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62051-03164 - Masculine - - - - No - - -
ܚܟܡܐ ܚܶܟ݂ܡܳܐ 2:7097 ܚܟܡ Noun wisdom 142 75 62051-03165 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62051-03166 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܠܦܝܢ ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:26051 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62051-03167 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܘܪܕܝܢ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ 2:19474 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62051-03168 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62051-03169 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܡܙܡܘܪܐ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ 2:5814 ܙܡܪ Noun psalm 262 118 62051-031610 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܬܫܒܚܬܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܚܳܬ݁ܳܐ 2:20929 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62051-031611 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܙܡܝܪܬܐ ܘܒ݂ܰܙܡܺܝܪܳܬ݂ܳܐ 2:5798 ܙܡܪ Noun song, psalmody 117 66 62051-031612 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܘܚܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19645 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62051-031613 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8031 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62051-031614 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62051-031615 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܙܡܪܝܢ ܙܳܡܪܺܝܢ 2:5804 ܙܡܪ Verb sing, pipe 117 66 62051-031616 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܠܒܘܬܟܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:10927 ܠܒ Noun heart 233 108 62051-031617 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62051-031618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.