<-- Colossians 2:7 | Colossians 2:9 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 2:8

Colossians 2:8 - ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܚܰܠܶܨܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܺܝܠܳܣܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܪܺܝܩܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Beware lest any man strip you by philosophy and by vain deceit, according to the teaching of men, and according to the principles of the world, and not according to the Meshiha,

(Murdock) Beware, lest any man make you naked by philosophy, and by vain deception, according to the doctrines of men, according to the rudiments of the world, and not according to the Messiah,

(Lamsa) Beware lest any man mislead you through philosophy and vain deceit, after the teaching of men, after the principles of the world, and not after Christ.

(KJV) Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܙܕܗܪܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ 2:5613 ܙܗܪ Verb heed, beware of, care of, warn 111 64 62051-02080 Second Masculine Plural - Imperative ETHPEAL No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62051-02081 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62051-02082 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܚܠܨܟܘܢ ܢܚܰܠܶܨܟ݂ܽܘܢ 2:7157 ܚܠܨ Denominative steal, spoil, plunder 145 77 62051-02083 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ ܒ݁ܦ݂ܺܝܠܳܣܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:16550 ܦܠܣܦ Noun philosophy 444 173 62051-02084 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܛܥܝܘܬܐ ܘܰܒ݂ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:8335 ܛܥܐ Noun error, deception, mistake 178 88 62051-02085 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܪܝܩܬܐ ܣܪܺܝܩܬ݁ܳܐ 2:14812 ܣܪܩ Participle Adjective vain, empty, vacant, void 392 155 62051-02086 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62051-02087 - - - - - - No - - -
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ 2:9169 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62051-02088 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝܢܫܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1449 ܐܢܫ Noun human 56 40 62051-02089 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62051-020810 - - - - - - No - - -
ܐܣܛܘܟܣܘܗܝ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܰܘܗ݈ܝ 2:1540 ܐܣܛܘܟܣܐ Noun element, body 23 26 62051-020811 - Masculine Plural - - - No Third Masculine Singular
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62051-020812 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62051-020813 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62051-020814 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62051-020815 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.