<-- Colossians 1:22 | Colossians 1:24 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 1:23

Colossians 1:23 - ܐܶܢ ܬ݁ܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) if you continue in your faith, your foundation being firm, and be not moved from the hope of the gospel which you have heard, and which is proclaimed to every creature who is under heaven, of which I, Paulos, am made a minister.

(Murdock) provided ye continue in your faith, your foundation being firm, and ye be not removed from the hope of the gospel; of which ye have heard, that it is proclaimed in all the creation beneath heaven; of which [gospel] I Paul am a minister.

(Lamsa) If you continue in your faith and your foundation is firm, and if you are not moved from the hope of the gospel, which you have heard, and which has been preached to every creature which is under heaven and for which I, Paul, have become a minister;

(KJV) If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62051-01230 - - - - - - No - - -
ܬܩܘܘܢ ܬ݁ܩܰܘܽܘܢ 2:18240 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62051-01231 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1190 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62051-01232 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62051-01233 - - - - - - No - - -
ܫܪܝܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22272 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62051-01234 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܬܐܣܬܟܘܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1736 ܐܣܐ Noun foundation 600 232 62051-01235 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62051-01236 - - - - - - No - - -
ܡܬܬܙܝܥܝܬܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:30730 ܙܥ Verb shaken, confused, stir, trouble, stir 118 67 62051-01237 Second Masculine Plural - Participles ETTAPHAL No Second Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62051-01238 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62051-01239 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ 2:283 ܐܘܢܓܠܝܘܢ Noun Gospel 6 16 62051-012310 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62051-012311 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܫܡܥܬܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21719 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62051-012312 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܬܟܪܙ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܶܙ 2:10574 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62051-012313 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10008 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62051-012314 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܒܪܝܬܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:3352 ܒܪܐ Noun creation 55 40 62051-012315 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܚܝܬ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ 2:22766 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62051-012316 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62051-012317 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62051-012318 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62051-012319 First Common Singular - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62051-012320 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62051-012321 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܫܡܫܢܗ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ 2:21841 ܫܡܫ Noun minister, servant, attendant 308 134 62051-012322 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.