<-- Acts 9:39 | Acts 9:41 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 9:40

Acts 9:40 - ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܰܩܥܶܕ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܰܕ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܩܽܘܡܝ ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܥܰܝܢܶܝܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) But Shemun put forth all the men without, and fell upon his knees and prayed; and he turned towards the corpse and said Tabitha, arise. [Tabitha Kumi.] And she opened her eyes; and when she beheld Shemun, she sat.

(Murdock) And Simon put all the people out, and fell on his knees and prayed; and he turned to the corpse and said: Tabitha, arise. And she opened her eyes; and when she saw Simon, she sat up.

(Lamsa) But Simon Peter put all the people out and knelt down and prayed; then he turned to the body and said, Tab'i-tha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Simon Peter, she sat up.

(KJV) But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-09400 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-09401 - - - - - - No - - -
ܐܦܩ ܐܰܦ݁ܶܩ 2:13332 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-09402 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-09403 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-09404 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62044-09405 - - - - - - No - - -
ܘܩܥܕ ܘܰܩܥܶܕ݂ 2:18775 ܩܥܕ Verb kneel 512 196 62044-09406 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-09407 - - - - - - No - - -
ܒܘܪܟܘܗܝ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ݈ܝ 2:2441 ܒܪܟ Noun knee 39 33 62044-09408 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܨܠܝ ܘܨܰܠܺܝ 2:17730 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62044-09409 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܘܐܬܦܢܝ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ 2:16812 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62044-094010 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-094011 - - - - - - No - - -
ܫܠܕܐ ܫܠܰܕ݁ܳܐ 2:21337 ܫܠܕܐ Noun corpse, mummy 578 223 62044-094012 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-094013 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܛܒܝܬܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:8043 ܛܒܝܬܐ Proper Noun Tabitha 166 85 62044-094014 - - - - - - No - - -
ܩܘܡܝ ܩܽܘܡܝ 2:18336 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-094015 Second Feminine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-094016 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-094017 - - - - - - No - - -
ܦܬܚܬ ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂ 2:17450 ܦܬܚ Verb open 470 182 62044-094018 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܝܢܝܗ ܥܰܝܢܶܝܗ 2:15539 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62044-094019 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-094020 - - - - - - No - - -
ܚܙܬܗ ܚܙܳܬ݂ܶܗ 2:6701 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-094021 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܫܡܥܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ 2:21802 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-094022 - - - - - - No - - -
ܝܬܒܬ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ 2:9619 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62044-094023 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.