<-- Acts 9:38 | Acts 9:40 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 9:39

Acts 9:39 - ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܣܩܽܘܗ݈ܝ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܢܰܫ ܩܳܡ ܠܗܶܝܢ ܚܕ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܢ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܛܽܘܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And Shemun arose and went with them. And when he was come, they brought him up to the upper room, and assembled (and) stood around him all the widows, weeping, and showing him those vestments and mantles which Tabitha had given them, while living.

(Murdock) And Simon arose and went with them. And when he arrived, they conducted him to the chamber; and there were assembled around her all the widows, weeping, and showing him the tunics and the cloaks which Tabitha had given them when alive.

(Lamsa) Then Simon Peter arose and went with them. And when he had arrived, they took him to the upper room where all the widows were gathered around her weeping and they showed him shirts and cloaks which Tab'itha had given them when she was alive.

(KJV) Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܩܡ ܘܩܳܡ 2:18315 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-09390 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-09391 - - - - - - No - - -
ܐܙܠ ܐܶܙܰܠ 2:341 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-09392 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܗܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ 2:15788 ܥܡ Particle with 416 164 62044-09393 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-09394 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-09395 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܣܩܘܗܝ ܐܰܣܩܽܘܗ݈ܝ 2:14468 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 62044-09396 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܥܠܝܬܐ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ 2:15729 ܥܠܐ Noun room 415 163 62044-09397 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܢܫ ܘܰܟ݂ܢܰܫ 2:10264 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62044-09398 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܩܡ ܩܳܡ 2:18342 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-09399 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܝܢ ܠܗܶܝܢ 2:10845 ܠ Particle to, for 232 107 62044-093910 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܚܕܪܘܗܝ ܚܕ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ 2:6355 ܚܕܪ Noun surroundings, circle, vagrancy 128 70 62044-093911 - Masculine Plural Construct - - No Third Masculine Singular
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-093912 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܐܪܡܠܬܐ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ 2:1952 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62044-093913 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-093914 - - - - - - No - - -
ܒܟܝܢ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܢ 2:2755 ܒܟܐ Verb weep 45 36 62044-093915 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܚܘܝܢ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢ 2:6405 ܚܘܐ Verb show 129 70 62044-093916 Third Feminine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-093917 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܘܬܝܢܝܬܐ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:10787 ܟܬܢܐ Noun coat, garment, tunic 212 101 62044-093918 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܪܛܘܛܐ ܘܡܰܪܛܽܘܛܶܐ 2:12450 ܡܪܛ Noun cloak 301 132 62044-093919 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-093920 - Common Plural - - - No - - -
ܕܝܗܒܐ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܳܐ 2:8793 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-093921 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-093922 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܝܢ ܠܗܶܝܢ 2:10845 ܠ Particle to, for 232 107 62044-093923 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܛܒܝܬܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:8043 ܛܒܝܬܐ Proper Noun Tabitha 166 85 62044-093924 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-093925 - - - - - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6955 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62044-093926 - Feminine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.