<-- Acts 9:16 | Acts 9:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 9:17

Acts 9:17 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܚܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ ܘܬ݂ܶܬ݂ܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Then Hanania went to the house unto him, and he laid upon him the hand, and said to him, Shaol, my brother, our Lord Jeshu hath sent me; He who appeared to thee in the way while thou wast coming, that thine eyes may be opened, and thou mayest be filled with the Spirit of Holiness.

(Murdock) Then Ananias went to the house to him; and he laid his hand upon him, and said to him: Saul, my brother, our Lord Jesus, he who appeared to thee by the way as thou camest, hath sent me, that thy eyes might be opened, and thou be filled with the Holy Spirit.

(Lamsa) Then An-a-ni'as went to him at the house, and laying his hands on him, said, Saul, my brother, our LORD Jesus, who appeared to you on the way when you were coming, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit.

(KJV) And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-09170 - - - - - - No - - -
ܚܢܢܝܐ ܚܰܢܰܢܝܳܐ 2:7346 ܚܢܢܝܐ Proper Noun Ananias 149 78 62044-09171 - - - - - - No - - -
ܐܙܠ ܐܶܙܰܠ 2:341 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-09172 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܒܝܬܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2737 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-09173 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-09174 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܣܡ ܘܣܳܡ 2:14250 ܣܡ Verb put, place 379 152 62044-09175 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-09176 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܕܐ ܐܺܝܕ݂ܳܐ 2:560 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-09177 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-09178 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-09179 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܐܘܠ ܫܳܐܘܳܠ 2:20354 ܫܐܘܠ Proper Noun Saul 553 213 62044-091710 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܳܚܝ 2:403 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-091711 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62044-091712 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-091713 - - - - - - No - - -
ܫܕܪܢܝ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ 2:20770 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-091714 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No First Common Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-091715 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܚܙܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ 2:6596 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-091716 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62044-091717 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܒܐܘܪܚܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ 2:305 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62044-091718 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-091719 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:23313 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-091720 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-091721 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-091722 - - - - - - No - - -
ܕܢܬܦܬܚܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ 2:17425 ܦܬܚ Verb open 470 182 62044-091723 Third Feminine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܥܝܢܝܟ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ 2:15541 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62044-091724 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܬܬܡܠܐ ܘܬ݂ܶܬ݂ܡܠܶܐ 2:11787 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62044-091725 Second Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:9229 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-091726 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-091727 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.