<-- Acts 8:31 | Acts 8:33 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 8:32

Acts 8:32 - ܦ݁ܳܣܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓ݁ܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) But the section (phosuka) of the scripture in which he was reading is this: As a lamb to the slaughter was he led; And as a sheep before the shearer is silent, So opened not he his mouth in his humiliation.

(Murdock) And the section of scripture in which he was reading, was this: As a lamb to the slaughter he was led away, and as a sheep before the shearer is silent, so also he in his humility opened not his mouth.

(Lamsa) The portion of the scripture which he was reading was this: He was led like a lamb to the slaughter, and like a ewe sheep before the shearer, so he opened not his mouth:

(KJV) The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܣܘܩܐ ܦ݁ܳܣܽܘܩܳܐ 2:16868 ܦܣܩ Noun section 451 176 62044-08320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-08321 - - - - - - No - - -
ܕܟܬܒܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10757 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62044-08322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܪܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ 2:18844 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-08323 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-08324 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-08325 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-08326 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-08327 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-08328 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-08329 - - - - - - No - - -
ܐܡܪܐ ܐܶܡܪܳܐ 2:1330 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 62044-083210 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܢܟܣܬܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ 2:13097 ܢܟܣ Noun slaughter, sacrifice, victim, immolation 340 141 62044-083211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܕܒܪ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ 2:4080 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62044-083212 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-083213 - - - - - - No - - -
ܢܩܝܐ ܢܶܩܝܳܐ 2:13543 ܢܩܐ Noun sheep 351 143 62044-083214 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-083215 - - - - - - No - - -
ܓܙܘܙܐ ܓ݁ܳܙܽܘܙܳܐ 2:3657 ܓܙ Noun shearer 67 46 62044-083216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܬܝܩ ܫܰܬ݁ܺܝܩ 2:22557 ܫܬܩ Verb silent, still, silence 601 232 62044-083217 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-083218 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܗܟܢܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5190 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62044-083219 - - - Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-083220 - - - - - - No - - -
ܦܬܚ ܦ݁ܬ݂ܰܚ 2:17447 ܦܬܚ Verb open 470 182 62044-083221 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܡܗ ܦ݁ܽܘܡܶܗ 2:16475 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 62044-083222 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.