<-- Acts 7:52 | Acts 7:54 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:53

Acts 7:53 - ܘܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And you have received the law by the precept of angels. and have not kept it.

(Murdock) And ye have received the law by the ordination of angels, and have not kept it.

(Lamsa) You received the law by the disposition of angels, and have not kept it.

(KJV) Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܩܒܠܬܘܢ ܘܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ 2:17961 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-07530 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62044-07531 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-07532 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62044-07533 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܐܟܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11879 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62044-07534 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-07535 - - - - - - No - - -
ܢܛܪܬܘܢܝܗܝ ܢܛܰܪܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:13025 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62044-07536 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.