<-- Acts 7:50 | Acts 7:52 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:51

Acts 7:51 - ܐܳܘ ܩܰܫܝܰܝ ܩܕ݂ܳܠܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܓ݁ܙܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) O, hardened of neck and uncircumcised in your hearts and in your hearing, you at all times against the Spirit of Holiness stand up; as your fathers, so you also.

(Murdock) O ye stiff of neck, and uncircumcised in their heart, and in their hearing; ye do always set yourselves against the Holy Spirit; as your fathers, so also ye.

(Lamsa) O you stubborn and insincere in heart and hearing, you always resist the Holy Spirit: as your fathers did, so do you.

(KJV) Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܘ ܐܳܘ 2:254 ܐܘ Particle O!, Oh! 4 15 62044-07510 - - - - - - No - - -
ܩܫܝܝ ܩܰܫܝܰܝ 2:19161 ܩܫܐ Adjective hard, strong, rough 522 199 62044-07511 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܩܕܠܐ ܩܕ݂ܳܠܳܐ 2:18059 ܩܕܠܐ Noun neck, nape 490 188 62044-07512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-07513 - - - - - - No - - -
ܓܙܝܪܝܢ ܓ݁ܙܺܝܪܺܝܢ 2:3678 ܓܙܪ Verb cut, circumcise 68 46 62044-07514 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܠܒܗܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ 2:10924 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-07515 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܒܡܫܡܥܬܗܘܢ ܘܰܒ݂ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ 2:21675 ܫܡܥ Noun hearing, obedience 308 134 62044-07516 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-07517 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܟܠܙܒܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5486 ܟܠ Idiom always 216 102 62044-07518 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܘܩܒܠ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17902 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62044-07519 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:9229 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-075110 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62044-075111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܝܡܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ 2:29303 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-075112 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-075113 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-075114 - - - - - - No - - -
ܐܒܗܝܟܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:11 ܐܒ Noun father 2 13 62044-075115 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-075116 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-075117 Second Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.