<-- Acts 7:41 | Acts 7:43 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:42

Acts 7:42 - ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܠܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܠܡܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀

Translations

(Etheridge) And Aloha turned, and delivered them up to be worshippers of the hosts of heaven; as it is written in the book of the prophets, Forty years in the desert Victims or sacrifices did you offer to me, Sons of Israel ?

(Murdock) And God turned away, and gave them up to worship the hosts of heaven: as it is written in the book of the prophets: Did ye, for forty years, in the wilderness, present to me a slain animal or a sacrifice, ye sons of Israel?

(Lamsa) Then God turned and gave them up that they might worship the host of heaven as it is written in the book of the prophets, O Is'rael-ites, why have you offered me slain animals or sacrifices during the period of forty years in the wilderness?

(KJV) Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of forty years in the wilderness?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܦܟ ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ 2:5313 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62044-07420 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-07421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܫܠܡ ܘܰܐܫܠܶܡ 2:21497 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-07422 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-07423 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܢܗܘܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5080 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-07424 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܦܠܚܝܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ 2:16754 ܦܠܚ Verb work, labour, serve, caltivate 447 175 62044-07425 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܚܝܠܘܬܐ ܠܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:7055 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62044-07426 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62044-07427 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62044-07428 - - - - - - No - - -
ܕܟܬܝܒ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10710 ܟܬܒ Verb write 230 107 62044-07429 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܟܬܒܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10753 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 62044-074210 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܒܝܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12610 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62044-074211 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܡܐ ܠܡܳܐ 2:11325 ܡܐ Pronoun why 242 112 62044-074212 - - - - - - No - - -
ܐܪܒܥܝܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ 2:1870 ܪܒܥ Numeral forty 27 29 62044-074213 - - - - - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 62044-074214 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܒܡܕܒܪܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ 2:4153 ܕܒܪ Noun wilderness, desert 252 115 62044-074215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܟܣܬܐ ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ 2:13098 ܢܟܣ Noun slaughter, sacrifice, victim, immolation 340 141 62044-074216 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-074217 - - - - - - No - - -
ܕܒܚܬܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ 2:4059 ܕܒܚ Noun sacrifice 82 52 62044-074218 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܪܒܬܘܢ ܩܰܪܶܒ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:19012 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62044-074219 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-074220 - - - - - - No First Common Singular
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62044-074221 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܝܣܪܝܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ 2:700 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62044-074222 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.