<-- Acts 7:34 | Acts 7:36 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:35

Acts 7:35 - ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܪܺܫܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܺܫܳܐ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) This Musha whom they denied, when they said, Who appointed thee over us a prince and a judge ? this, sent Aloha unto them a prince and a deliverer by the hand of the angel who appeared to him at the bush.

(Murdock) This Moses, whom they rejected, saying, Who constituted thee a ruler and judge over us ? this same did God, by the hand of the angel that appeared to him in the bush, send to them to be their captain and deliverer.

(Lamsa) This Moses whom they had denied, saying, Who appointed you leader and judge over us?, this very one God sent to be a leader and deliverer to them by the hand of the angel which had appeared to him in the bush.

(KJV) This Moses whom they refused, saying, Who made thee a ruler and a judge? the same did God send to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel which appeared to him in the bush.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-07350 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܘܫܐ ܡܽܘܫܶܐ 2:11441 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62044-07351 - - - - - - No - - -
ܕܟܦܪܘ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܘ 2:10453 ܟܦܪ Verb deny, refuse 223 104 62044-07352 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-07353 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-07354 - - - - - - No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-07355 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܡܢܘ ܕ݁ܡܰܢܽܘ 2:5003 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62044-07356 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܐܩܝܡܟ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ 2:18258 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-07357 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Singular
ܥܠܝܢ ܥܠܰܝܢ 2:15710 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-07358 - - - - - - No First Common Plural
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-07359 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܝܢܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ 2:4493 ܕܢ Noun judge 90 54 62044-073510 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-073511 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-073512 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-073513 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62044-073514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܦܪܘܩܐ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܳܐ 2:17212 ܦܪܩ Noun Saviour, deliverer 459 178 62044-073515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܕܪ ܫܰܕ݁ܰܪ 2:20762 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-073516 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-073517 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܐܝܕܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ 2:580 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62044-073518 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62044-073519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-073520 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܚܙܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ 2:6596 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-073521 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-073522 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܣܢܝܐ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ 2:14621 ܣܢܐ Noun bush 383 153 62044-073523 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.