<-- Acts 7:31 | Acts 7:33 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:32

Acts 7:32 - ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܚܽܘܪ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I am the God of thy fathers, the God of Abraham and of Ishok and of Jakub. And Musha, trembling, dared not look upon the sight.

(Murdock) I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob. And Moses trembled, and dared not to gaze at the sight.

(Lamsa) Saying, I am the God of your fathers, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob. And Moses trembled and dared not look at the sight.

(KJV) Saying, I am the God of thy fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses trembled, and durst not behold.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-07320 First Common Singular - - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-07321 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-07322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܗܝܟ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ 2:31 ܐܒ Noun father 2 13 62044-07323 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܠܗܗ ܐܰܠܳܗܶܗ 2:907 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-07324 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܒܪܗܡ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:167 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62044-07325 - - - - - - No - - -
ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ 2:694 ܐܝܣܚܩ Proper Noun Isaac 14 20 62044-07326 - - - - - - No - - -
ܘܕܝܥܩܘܒ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9367 ܝܥܩܘܒ Proper Noun Jacob 194 95 62044-07327 - - - - - - No - - -
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-07328 - - - - - - No - - -
ܪܬܝܬ ܪܰܬ݁ܺܝܬ݂ 2:20321 ܪܬ Verb tremble 552 212 62044-07329 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-073210 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܘܫܐ ܡܽܘܫܶܐ 2:11441 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62044-073211 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-073212 - - - - - - No - - -
ܡܡܪܚ ܡܰܡܪܰܚ 2:12441 ܡܪܚ Denominative dare 300 131 62044-073213 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-073214 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܚܘܪ ܕ݁ܰܢܚܽܘܪ 2:6536 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62044-073215 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܚܙܘܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ 2:6735 ܚܙܐ Noun appearance, aspect, apparition 136 73 62044-073216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.