<-- Acts 7:1 | Acts 7:3 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 7:2

Acts 7:2 - ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܘܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܡܰܥܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܐܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܢܰܗܪܺܝܢ ܥܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒ݁ܚܳܪܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) But he said, Men, brethren, and fathers, hear ! The God of glory appeared to our father Abraham while he was between the rivers, [and while] he had not yet come to dwell in Charan,

(Murdock) And he said: Men, brethren, and our fathers, hear ye. The God of glory appeared to our father Abraham, when he was between the rivers, before he came to reside in Charran;

(Lamsa) He said, Men, brethren and our fathers, harken: The God of glory appeared to our father Abraham when he was still in Mes-opo-ta'mi-a before he came to dwell in Ha'ran.

(KJV) And he said, Men, brethren, and fathers, hearken; The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charran,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-07020 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-07021 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-07022 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-07023 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܝܢ ܐܰܚܰܝܢ 2:409 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62044-07024 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܘܐܒܗܬܢ ܘܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ 2:45 ܐܒ Noun father 2 13 62044-07025 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܫܡܥܘ ܫܡܰܥܘ 2:21768 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-07026 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-07027 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20926 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 62044-07028 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܚܙܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ 2:6589 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-07029 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܐܒܘܢ ܠܰܐܒ݂ܽܘܢ 2:64 ܐܒ Noun father 2 13 62044-070210 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܐܒܪܗܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:165 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62044-070211 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-070212 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-070213 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-070214 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܝܬ‌ܢܗܪܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܢܰܗܪܺܝܢ 2:2674 ܒܝܬ‌ܢܗܪܝܢ Proper Noun Mesopotamia 43 35 62044-070215 - - - - - - No - - -
ܥܕ ܥܰܕ݂ 2:15188 ܥܕ Particle while, until 400 158 62044-070216 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-070217 - - - - - - No - - -
ܢܐܬܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2159 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-070218 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܢܥܡܪ ܢܶܥܡܰܪ 2:15960 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62044-070219 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܚܪܢ ܒ݁ܚܳܪܳܢ 2:7613 ܚܪܢ Proper Noun Charrhae, Harran 158 82 62044-070220 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.