<-- Acts 4:9 | Acts 4:11 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 4:10

Acts 4:10 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܙܩܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܠܺܝܡ ܀

Translations

(Etheridge) be this known to you, and to all the people of Israel, that in the name of Jeshu Meshiha Natsroya, whom you crucified, whom Aloha hath raised from among the dead, through this Himself, behold, this (man) standeth before you well.

(Murdock) be it known to you, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Messiah the Nazarean, whom ye crucified, and whom God hath raised from the dead, lo, by him, doth this [man] stand here before you recovered.

(Lamsa) Then let it be known to you, and to all the people of Israel, By the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, and whom God raised from the dead, behold this man stands before you, healed.

(KJV) Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-04100 - Feminine Singular - - - No - - -
ܬܬܝܕܥ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ 2:8736 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-04101 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-04102 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܠܟܠܗ ܘܰܠܟ݂ܽܠܶܗ 2:10068 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-04103 - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-04104 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܣܪܝܠ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ 2:704 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 62044-04105 - - - - - - No - - -
ܕܒܫܡܗ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܶܗ 2:21592 ܫܡ Noun name 583 225 62044-04106 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-04107 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62044-04108 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܨܪܝܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ 2:13536 ܢܨܪܬ Adjective of Place Nazarene 349 143 62044-04109 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-041010 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-041011 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܙܩܦܬܘܢܝܗܝ ܙܩܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:5929 ܙܩܦ Verb crucify, lift up, elevate, erect 120 67 62044-041012 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-041013 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܩܝܡ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ 2:18264 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-041014 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-041015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-041016 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-041017 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62044-041018 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-041019 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܗܘ ܒ݁ܗܰܘ 2:5034 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-041020 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-041021 - - - - - - No - - -
ܩܐܡ ܩܳܐܶܡ 2:18333 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-041022 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-041023 - Masculine Singular - - - No - - -
ܩܕܡܝܟܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:18108 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-041024 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-041025 - - - - - - No - - -
ܚܠܝܡ ܚܠܺܝܡ 2:7125 ܚܠܡ Adjective whole, healthy, sound, strong 143 76 62044-041026 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.