<-- Acts 3:19 | Acts 3:21 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 3:20

Acts 3:20 - ܘܰܢܫܰܕ݁ܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and he may send to you Him whom he hath ordained for you, Jeshu Meshiha,

(Murdock) and times of rest may come to you from before the face of the Lord; and he may send to you him, who was made ready for you, Jesus the Messiah:

(Lamsa) And he shall send to you One who has been prepared for you, even Jesus Christ;

(KJV) And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܫܕܪ ܘܰܢܫܰܕ݁ܰܪ 2:20744 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-03200 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-03201 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܐܝܢܐ ܠܰܐܝܢܳܐ 2:685 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-03202 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܛܝܒ ܕ݁ܰܡܛܰܝܰܒ݂ 2:7961 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62044-03203 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-03204 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-03205 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܠܝܫܘܥ ܠܝܶܫܽܘܥ 2:9574 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-03206 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62044-03207 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.