<-- Acts 3:1 | Acts 3:3 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 3:2

Acts 3:2 - ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܐܶܠ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) behold a certain man lame from the womb of his mother, (whom) they carried, who were used to bring and set at the gate of the temple which is called the Beautiful, to beg alms of those who entered into the temple.

(Murdock) that, lo, those accustomed to bring a man lame from his mother's womb, brought him and laid him at the gate of the temple called Beautiful; that he might ask alms of those going into the temple.

(Lamsa) Behold a certain man, lame from his mother's womb, was carried by men who were accustomed to bring him and lay him at the gate of the temple which is called Beautiful so that he might ask alms from those who entered into the temple.

(KJV) And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-03020 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-03021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-03022 - Masculine - - - - No - - -
ܚܓܝܪܐ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ 2:6219 ܚܓܪ Participle Adjective lame 126 69 62044-03023 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62044-03024 - - - - - - No - - -
ܟܪܣ ܟ݁ܪܶܣ 2:10664 ܟܪܣ Noun belly, womb 228 106 62044-03025 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܡܗ ܐܶܡܶܗ 2:1080 ܐܡ Noun mother 19 23 62044-03026 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܫܩܝܠܝܢ ܫܩܺܝܠܺܝܢ 2:22191 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62044-03027 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-03028 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-03029 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-030210 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܥܕܝܢ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܺܝܢ 2:15333 ܥܘܕ Participle Adjective accustomed 288 128 62044-030211 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-030212 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܝܬܝܢ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ 2:2158 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-030213 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܘܣܝܡܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ 2:14249 ܣܡ Verb put, place 379 152 62044-030214 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-030215 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܬܪܥܐ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ 2:23073 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 62044-030216 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܝܟܠܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5171 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62044-030217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-030218 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܫܦܝܪܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ 2:22089 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 62044-030219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5078 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-030220 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܫܐܠ ܫܳܐܶܠ 2:20406 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62044-030221 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܙܕܩܬܐ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ 2:5601 ܙܕܩ Noun alms, almsgiving, charity 111 63 62044-030222 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-030223 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-030224 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܥܐܠܝܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ 2:15601 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62044-030225 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܝܟܠܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5180 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62044-030226 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.