<-- Acts 3:12 | Acts 3:14 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 3:13

Acts 3:13 - ܐܰܠܳܗܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢ ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܙܰܕ݁ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܪܶܝܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) The God of Abraham, and of Ishok, and of Jakub, the God of our fathers, hath glorified his son Jeshu, him whom you delivered up, and denied before the face of Pilatos, when he had justified (him) and would have released him;

(Murdock) The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied in the presence of Pilate, when he would have justified him and set him free.

(Lamsa) The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our Fathers has glorified his Son Jesus whom you delivered up and denied him in the presence of Pilate when he was determined to let him go.

(KJV) The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܗܗ ܐܰܠܳܗܶܗ 2:907 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-03130 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-03131 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܐܒܪܗܡ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:167 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62044-03132 - - - - - - No - - -
ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ 2:694 ܐܝܣܚܩ Proper Noun Isaac 14 20 62044-03133 - - - - - - No - - -
ܘܕܝܥܩܘܒ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9367 ܝܥܩܘܒ Proper Noun Jacob 194 95 62044-03134 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-03135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܗܬܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ 2:35 ܐܒ Noun father 2 13 62044-03136 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܫܒܚ ܫܰܒ݁ܰܚ 2:20887 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62044-03137 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܒܪܗ ܠܰܒ݂ܪܶܗ 2:3308 ܒܪ Noun son 53 40 62044-03138 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-03139 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-031310 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-031311 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܫܠܡܬܘܢ ܐܰܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢ 2:21464 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-031312 Second Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܘܟܦܪܬܘܢ ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ 2:10457 ܟܦܪ Verb deny, refuse 223 104 62044-031313 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-031314 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-031315 - - - - - - No - - -
ܐܦܘܗܝ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ 2:1761 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62044-031316 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܦܝܠܛܘܣ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16552 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62044-031317 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-031318 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-031319 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܙܕܩ ܙܰܕ݁ܶܩ 2:5572 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62044-031320 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-031321 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܕ݁ܢܶܫܪܶܝܘܗ݈ܝ 2:22331 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-031322 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.