<-- Acts 2:16 | Acts 2:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 2:17

Acts 2:17 - ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܓ݂ܰܕ݁ܽܘܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܶܙܘܳܢܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܶܠܡܶܐ ܢܶܚܠܡܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) It shall be in the last days, saith Aloha, I will pour [out] my Spirit upon all flesh: And your sons and your daughters shall prophesy, And your youths shall see visions, And your elders shall dream dreams:

(Murdock) It shall be in the last days, saith God, that I will pour my Spirit upon all flesh: and your sons shall prophesy, and your daughters and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.

(Lamsa) It shall come to pass in the last days, said God, I will pour my spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy and your young men shall see visions and your old men shall dream dreams:

(KJV) And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-02170 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܝܘܡܬܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:8977 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-02171 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܝܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ 2:7666 ܐܚܪ Adjective last, extreme 12 18 62044-02172 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-02173 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-02174 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܫܘܕ ܐܶܫܽܘܕ݂ 2:2007 ܐܫܕ Verb pour out 30 31 62044-02175 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܪܘܚܝ ܪܽܘܚܝ 2:19668 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62044-02176 - Common Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-02177 - - - - - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-02178 - - - - - - No - - -
ܒܣܪ ܒ݁ܣܰܪ 2:2942 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62044-02179 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܢܬܢܒܘܢ ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ 2:12595 ܢܒܐ Verb prophesy 325 136 62044-021710 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܢܝܟܘܢ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:3237 ܒܪ Noun son 53 40 62044-021711 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܒܢܬܟܘܢ ܘܰܒ݂ܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:3324 ܒܪ Noun utterance, daughter, word 56 43 62044-021712 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܓܕܘܕܝܟܘܢ ܘܓ݂ܰܕ݁ܽܘܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:3518 ܓܕ Noun man, youth 60 44 62044-021713 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܚܙܘܢܐ ܚܶܙܘܳܢܶܐ 2:6742 ܚܙܐ Noun vision, spectacle 136 73 62044-021714 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܚܙܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ 2:6713 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-021715 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܩܫܝܫܝܟܘܢ ܘܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:19137 ܩܫ Noun elder 522 199 62044-021716 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܚܠܡܐ ܚܶܠܡܶܐ 2:7165 ܚܠܡ Noun dream 144 76 62044-021717 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܚܠܡܘܢ ܢܶܚܠܡܽܘܢ 2:7160 ܚܠܡ Verb dream 144 76 62044-021718 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.