<-- Acts 28:26 | Acts 28:28 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 28:27

Acts 28:27 - ܐܶܬ݂ܥܰܒ݁ܺܝ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܰܪܘ ܘܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܶܨܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܰܢܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܫܒ݁ܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) For stupified is the heart of this people, And their hearing they have made heavy, And their eyes have they closed, Lest they should see with their eyes, And hear with their ears, And understand with their hearts, And be turned unto me, and I should forgive them.

(Murdock) For the heart of this people is stupefied, and their hearing they have made heavy, and their eyes they have closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and be converted unto me, and I should forgive them.

(Lamsa) For the heart of this people is hardened and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and repent before me, and I should forgive them.

(KJV) For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܥܒܝ ܐܶܬ݂ܥܰܒ݁ܺܝ 2:15104 ܥܒܝ Verb thicken, harden 398 157 62044-28270 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-28271 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-28272 - - - - - - No - - -
ܠܒܗ ܠܶܒ݁ܶܗ 2:10956 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-28273 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܡܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ 2:15802 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-28274 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-28275 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܡܫܡܥܬܗܘܢ ܘܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ 2:21676 ܫܡܥ Noun hearing, obedience 308 134 62044-28276 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܘܩܪܘ ܐܰܘܩܰܪܘ 2:9481 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62044-28277 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܘܥܝܢܝܗܘܢ ܘܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15525 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62044-28278 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܥܡܨܘ ܥܰܡܶܨܘ 2:15922 ܥܡܨ Verb shut, close 418 165 62044-28279 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-282710 - - - - - - No - - -
ܢܚܙܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ 2:6713 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-282711 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܥܝܢܝܗܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15509 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62044-282712 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܢܫܡܥܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ 2:21734 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62044-282713 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܐܕܢܝܗܘܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ 2:235 ܐܕܢܐ Noun ear 4 15 62044-282714 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܢܣܬܟܠܘܢ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ 2:14360 ܣܟܠ Verb understand, understand 377 151 62044-282715 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܠܒܗܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ 2:10924 ܠܒ Noun heart 233 108 62044-282716 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܢܬܘܒܘܢ ܘܰܢܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ 2:22704 ܬܒ Verb return, repent, answer, vomit 603 233 62044-282717 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܝ ܠܘܳܬ݂ܝ 2:11141 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-282718 - - - - - - No First Common Singular
ܘܐܫܒܘܩ ܘܶܐܫܒ݁ܽܘܩ 2:20537 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62044-282719 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-282720 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.