<-- Acts 27:20 | Acts 27:22 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:21

Acts 27:21 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܒ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܽܘ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܠܳܐ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܡܶܢ ܩܪܺܛܺܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܣܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And while no man had taken any food, then stood Paulos among them, and said, Men, if you had been persuaded by me, you would not have voyaged from Kreta, and we should have been exempted from loss, and from this distress.

(Murdock) And as no one had taken a meal of food, Paul now stood up in the midst of them, and said: If ye had given heed to me, O men, we should not have sailed from Crete, and we should have been exempt from this loss and peril.

(Lamsa) And as no man among them had eaten anything, Paul stood up in the midst of them, and said, Men, if you had listened to me, we would not have sailed from Crete, and we would have been spared this loss and suffering.

(KJV) But after long abstinence Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-27210 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-27211 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-27212 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-27213 - - - - - - No - - -
ܡܣܬܝܒܪ ܡܶܣܬ݁ܰܝܒ݁ܰܪ 2:13840 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62044-27214 Third Masculine Singular - Participles ETHPAIAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27215 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62044-27216 - - - - - - No - - -
ܩܡ ܩܳܡ 2:18341 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-27217 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-27218 - - - - - - No - - -
ܒܝܢܬܗܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:2661 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62044-27219 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-272110 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62044-272111 - - - - - - No - - -
ܐܬܛܦܝܣܬܘܢ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܬ݁ܽܘܢ 2:16594 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-272112 Second Masculine Plural - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-272113 - - - - - - No First Common Singular
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-272114 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-272115 - - - - - - No - - -
ܪܕܝܢ ܪܳܕ݂ܶܝܢ 2:29630 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-272116 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-272117 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-272118 - - - - - - No - - -
ܩܪܛܐ ܩܪܺܛܺܐ 2:19060 ܩܪܛܐ Proper Noun Crete 519 197 62044-272119 - - - - - - No - - -
ܘܡܬܚܣܟܝܢ ܘܡܶܬ݂ܚܰܣܟ݁ܺܝܢ 2:25394 ܚܣܟ Verb spared 151 79 62044-272120 First Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-272121 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-272122 - - - - - - No - - -
ܚܘܣܪܢܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ 2:7442 ܚܣܪ Noun loss, detriment 132 72 62044-272123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62044-272124 - - - - - - No - - -
ܐܘܠܨܢܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ 2:1003 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62044-272125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-272126 - Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.