<-- Acts 27:11 | Acts 27:13 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 27:12

Acts 27:12 - ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܗܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܗܰܘ ܠܡܺܐܢܳܐ ܠܡܰܣܬ݁ܳܝܽܘ ܒ݁ܶܗ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢܰܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܢܶܪܕ݁ܶܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܕ݁ܰܢܡܰܢܥܽܘܢ ܘܢܰܣܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܡܺܐܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܩܪܺܛܺܐ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܽܘܢܺܟ݁ܣ ܘܚܳܐܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And because that haven was not convenient to winter in, many of us desired to proceed thence, and if possible to come and winter in a certain harbour in Kreta, called Phoniks, and which looked to the south.

(Murdock) And, because that harbor was not commodious for wintering in, many of us were desirous to sail from it, and if possible, to reach and to winter in a certain harbor of Crete, which was called Phenice, and which opened towards the south.

(Lamsa) And as the harbor was not commodious for wintering in, many of us were desirous to sail from thence, and if possible to reach and winter in a harbor at Crete, which is called Phe-ni'ce, which lies towards the south.

(KJV) And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the south west and north west.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-27120 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-27121 - - - - - - No - - -
ܥܗܢ ܥܳܗܶܢ 2:15322 ܥܗܢ Verb convenient, suitable 402 159 62044-27122 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-27123 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-27124 - Masculine Singular - - - No - - -
ܠܡܐܢܐ ܠܡܺܐܢܳܐ 2:11212 ܠܡܐܢܐ Noun port, haven 243 112 62044-27125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܣܬܝܘ ܠܡܰܣܬ݁ܳܝܽܘ 2:14834 ܣܬܐ Denominative winter, weather 393 156 62044-27126 - - - - Infinitive APHEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-27127 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܬܘܐ ܣܰܬ݂ܘܳܐ 2:14842 ܣܬܐ Noun winter, weather, tempest 393 156 62044-27128 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-27129 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62044-271210 - - - - - - No First Common Plural
ܨܒܝܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ 2:17508 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62044-271211 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-271212 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܪܕܐ ܕ݁ܢܶܪܕ݁ܶܐ 2:19464 ܪܕܐ Verb journey, flow, chastise, instruct, flow, supply 529 201 62044-271213 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-271214 - - - - - - No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 62044-271215 - - - - - - No - - -
ܘܐܢܗܘ ܘܶܐܢܗܽܘ 2:1366 ܐܢ Particle if 21 24 62044-271216 - - - - - - No - - -
ܕܡܫܟܚܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ 2:21224 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-271217 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܢܡܢܥܘܢ ܕ݁ܰܢܡܰܢܥܽܘܢ 2:12241 ܡܢܥ Verb arrive, reach 282 126 62044-271218 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܘܢܣܬܘܢ ܘܢܰܣܬ݁ܽܘܢ 2:14833 ܣܬܐ Denominative winter, weather 393 156 62044-271219 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܒܠܡܐܢܐ ܒ݁ܰܠܡܺܐܢܳܐ 2:11211 ܠܡܐܢܐ Noun port, haven 243 112 62044-271220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62044-271221 - Masculine - - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-271222 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-271223 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܩܪܛܐ ܒ݁ܰܩܪܺܛܺܐ 2:19059 ܩܪܛܐ Proper Noun Crete 519 197 62044-271224 - - - - - - No - - -
ܘܡܬܩܪܐ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18855 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-271225 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-271226 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܦܘܢܟܣ ܦ݁ܽܘܢܺܟ݁ܣ 2:16487 ܦܘܢܟܣ Proper Noun Phenice 438 171 62044-271227 - - - - - - No - - -
ܘܚܐܪ ܘܚܳܐܰܪ 2:6538 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62044-271228 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-271229 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܬܝܡܢܐ ܠܬ݂ܰܝܡܢܳܐ 2:9320 ܝܡܢ Noun south 611 238 62044-271230 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.