<-- Acts 26:21 | Acts 26:23 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 26:22

Acts 26:22 - ܥܰܕ݁ܪܰܢܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܠܪܰܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܕ݁ܢܶܗܘܝܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) but Aloha hath helped me until this day; and, behold, I stand and testify to the small and to the great, yet nothing beyond Musha and the prophets do I speak, but those things which they said should come to pass;

(Murdock) But unto this day God hath helped me; and lo, I stand and bear testimony, to the small and to the great; yet saying nothing aside from Moses and the prophets, but the very things which they declared were to take place:

(Lamsa) But God has helped me to this very day, and behold I stand and testify to the humble and to the great, saying nothing contrary to Moses and the prophets, but the very things which they said were to take place;

(KJV) Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܕܪܢܝ ܥܰܕ݁ܪܰܢܝ 2:15249 ܥܕܪ Verb help, profit, advantage 401 159 62044-26220 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No First Common Singular
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-26221 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-26222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-26223 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ 2:9007 ܝܘܡ Noun day 190 92 62044-26224 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-26225 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-26226 - - - - - - No - - -
ܩܐܡ ܩܳܐܶܡ 2:29298 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-26227 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-26228 First Common Singular - - - Yes - - -
ܘܡܣܗܕ ܘܰܡܣܰܗܶܕ݂ 2:27684 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62044-26229 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-262210 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܙܥܘܪܐ ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ 2:5890 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 62044-262211 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܪܒܐ ܘܰܠܪܰܒ݁ܳܐ 2:19192 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62044-262212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-262213 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-262214 - Common - - - - No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62044-262215 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-262216 - - - - - - No - - -
ܡܘܫܐ ܡܽܘܫܶܐ 2:11441 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62044-262217 - - - - - - No - - -
ܘܢܒܝܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12617 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62044-262218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-262219 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-262220 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-262221 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-262222 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62044-262223 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ 2:4999 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-262224 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܐܡܪܘ ܐܶܡܰܪܘ 2:1247 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-262225 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܥܬܝܕܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ 2:16302 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-262226 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܢܗܘܝܢ ܕ݁ܢܶܗܘܝܳܢ 2:5081 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-262227 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.