<-- Acts 26:10 | Acts 26:12 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 26:11

Acts 26:11 - ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܟ݁ܢܽܘܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܕ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܠܶܨ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܒ݂ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܡܶܪܕ݁ܰܦ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And in every synagogue I was furious against them, while I constrained them to blaspheme the name of Jeshu; and, being filled with great wrath against them, I went forth unto other cities also to persecute them.

(Murdock) And in every synagogue I tortured them, while I pressed them to become revilers of the name of Jesus. And in the great wrath, with which I was filled against them, I also went to other cities to persecute them.

(Lamsa) And I tortured them in every synagogue, thus compelling them to blaspheme the name of Jesus; and being exceedingly mad against them, I also went to other cities to persecute them.

(KJV) And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܟܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ 2:10041 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-26110 - Masculine - - - - No - - -
ܟܢܘܫܐ ܟ݁ܢܽܘܫܳܐ 2:10238 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62044-26111 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܡܫܬܢܕ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܕ݂ 2:30603 ܫܢܕ Verb torture 587 227 62044-26112 First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-26113 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-26114 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-26115 - - - - - - No - - -
ܐܠܨ ܐܳܠܶܨ 2:23264 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62044-26116 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-26117 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܗܘܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5080 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-26118 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܓܕܦܝܢ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ 2:3544 ܓܕܦ Verb blaspheme 61 45 62044-26119 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܒܫܡܗ ܒ݁ܰܫܡܶܗ 2:21588 ܫܡ Noun name 583 225 62044-261110 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62044-261111 - - - - - - No - - -
ܘܒܪܘܓܙܐ ܘܰܒ݂ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ 2:19374 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 62044-261112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62044-261113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܐ ܕ݁ܰܡܠܶܐ 2:26929 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62044-261114 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-261115 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-261116 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-261117 - - - - - - No - - -
ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4517 ܕܢ Noun city 252 115 62044-261118 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܝܬܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:7680 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-261119 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܦܩ ܢܳܦ݂ܶܩ 2:27480 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-261120 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-261121 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܪܕܦ ܠܡܶܪܕ݁ܰܦ݂ 2:19516 ܪܕܦ Verb follow, persecute 530 202 62044-261122 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-261123 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.