<-- Acts 25:25 | Acts 25:27 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 25:26

Acts 25:26 - ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܠܩܶܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܠܡܰܝܬ݁ܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܐܰܠ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܡܳܢܳܐ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) But (as) I know not what to write of him unto Caesar, therefore have I willed to bring him before you, and especially before thee, king Agripos, that, having inquired into his case, I may find what to write.

(Murdock) And I know not what I can write to Caesar, in regard to him: and therefore I wished to bring him before you, and especially before thee, king Agrippa; that when his case shall have been heard, I may find what to write.

(Lamsa) But I do not know what to write Caesar concerning him, therefore I was pleased to bring him before you, and especially before you, O King A-grip'pa, so that when he is questioned, I may find somewhat to write.

(KJV) Of whom I have no certain thing to write unto my lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O king Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-25260 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62044-25261 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-25262 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-25263 - - - - - - No - - -
ܐܟܬܘܒ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:10699 ܟܬܒ Verb write 230 107 62044-25264 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-25265 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܩܣܪ ܠܩܶܣܰܪ 2:18744 ܩܣܪ Proper Noun Caesar 512 196 62044-25266 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-25267 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-25268 - Masculine Singular - - - No - - -
ܨܒܝܬ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ 2:17512 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62044-25269 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܝܬܝܘܬܗ ܠܡܰܝܬ݁ܳܝܽܘܬ݂ܶܗ 2:2155 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-252610 - - - - Infinitive APHEL No Third Masculine Singular
ܩܕܡܝܟܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:18108 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-252611 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9660 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62044-252612 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܝܟ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ 2:18107 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-252613 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62044-252614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܓܪܦܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܶܐ 2:207 ܐܓܪܦܘܣ Proper Noun Agrippa 3 15 62044-252615 - - - - - - No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:11328 ܡܐ Pronoun what 246 113 62044-252616 - - - - - - No - - -
ܕܐܫܬܐܠ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܐܰܠ 2:20363 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62044-252617 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܕܝܢܗ ܕ݁ܺܝܢܶܗ 2:4476 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62044-252618 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܫܟܚ ܐܶܫܟ݁ܰܚ 2:21191 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62044-252619 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62044-252620 - - - - - - No - - -
ܐܟܬܘܒ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:10699 ܟܬܒ Verb write 230 107 62044-252621 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.