<-- Acts 25:23 | Acts 25:25 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 25:24

Acts 25:24 - ܘܶܐܡܰܪ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܰܘܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܩܰܒ݁ܠܰܢܝ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܥܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܘܳܠܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܢܺܚܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And Festos said, King Agripos, and all men who are with us, concerning this man whom you see have all the people of the Jihudoyee taken me at Urishlem and here, crying, that This ought not further to live;

(Murdock) And Festus said: King Agrippa, and all persons present with us; concerning this man whom ye see, all the people of the Jews applied to me, at Jerusalem and also here, crying out, that he ought no longer to live.

(Lamsa) Then Festus said, King A-grip'pa and all men who are here present with us, against this man whom you see, all the Jewish people have complained to me both at Jerusalem and also here, crying that he ought not to live any longer.

(KJV) And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-25240 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܗܣܛܘܣ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ 2:16441 ܦܗܣܛܘܣ Proper Noun Festus 435 170 62044-25241 - - - - - - No - - -
ܐܓܪܦܘܣ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܰܘܣ 2:208 ܐܓܪܦܘܣ Proper Noun Agrippa 3 15 62044-25242 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62044-25243 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠܟܘܢ ܘܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10061 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-25244 - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-25245 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:739 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62044-25246 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܡܢ ܥܰܡܰܢ 2:15795 ܥܡ Particle with 416 164 62044-25247 - - - - - - No First Common Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-25248 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-25249 - Masculine Singular - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-252410 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܙܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ 2:25159 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-252411 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-252412 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62044-252413 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-252414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-252415 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܒܠܢܝ ܩܰܒ݁ܠܰܢܝ 2:17988 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62044-252416 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No First Common Singular
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62044-252417 - - - - - - No - - -
ܘܗܪܟܐ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ 2:5373 ܗܪܟܐ Particle here, hence 106 61 62044-252418 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-252419 - - - - - - No - - -
ܩܥܝܢ ܩܳܥܶܝܢ 2:18768 ܩܥܐ Verb cry aloud, appeal to 512 196 62044-252420 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-252421 - - - - - - No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62044-252422 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62044-252423 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-252424 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܢܚܐ ܕ݁ܢܺܚܶܐ 2:6889 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62044-252425 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.