<-- Acts 25:10 | Acts 25:12 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 25:11

Acts 25:11 - ܘܶܐܢ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܠܺܝ ܐܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܶܐܠ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܨܶܐܕ݂ܰܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܩܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) and if a crime I have committed, or any thing worthy of death, I ask not (to be exempted) from death. But, if there be nothing in me of which these accuse me, no man shall give me to them as a gift. I invoke the appeals of Caesar.

(Murdock) If I had committed any crime, or done any thing worthy of death, I would not refuse to die. But if none of the things of which they accuse me, is upon me, no one may sacrifice me to their pleasure. I announce an appeal to Caesar.

(Lamsa) If I had committed any crime or had done anything worthy of death, I should not refuse to die: but if there is no truth in the charges made against me, then no man may deliver me to them just to please them. I appeal to C┬Ásar.

(KJV) For if I be an offender, or have committed any thing worthy of death, I refuse not to die: but if there be none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62044-25110 - - - - - - No - - -
ܣܟܠܘܬܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:14405 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62044-25111 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܒܝܕܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ 2:14997 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-25112 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-25113 - - - - - - No First Common Singular
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62044-25114 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-25115 - Common - - - - No - - -
ܕܫܘܐ ܕ݁ܫܳܘܶܐ 2:20801 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62044-25116 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܘܬܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11495 ܡܬ Noun death 260 118 62044-25117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-25118 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܐܠ ܡܶܫܬ݁ܶܐܠ 2:30051 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62044-25119 First Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-251110 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-251111 - - - - - - No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62044-251112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62044-251113 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-251114 - - - - - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62044-251115 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62044-251116 - Common - - - - No - - -
ܨܐܕܝ ܨܶܐܕ݂ܰܝ 2:17688 ܨܝܕ Particle near, with, at 477 185 62044-251117 - - - - - - No First Common Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-251118 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62044-251119 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܩܛܪܓܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ 2:18564 ܩܛܪܓ Verb accuse 503 192 62044-251120 Third Masculine Plural - Active Participle PALPEL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-251121 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-251122 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-251123 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܝܗܒ ܝܳܗܶܒ݂ 2:8849 ܝܗܒ Verb give 188 91 62044-251124 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-251125 - - - - - - No First Common Singular
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-251126 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܘܗܒܬ ܡܰܘܗܒ݂ܰܬ݂ 2:8893 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62044-251127 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܒܓܢܘܗܝ ܒ݁ܓ݂ܶܢܰܘܗ݈ܝ 2:2331 ܒܓܢ Particle before, appeal 35 32 62044-251128 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܩܣܪ ܕ݁ܩܶܣܰܪ 2:18743 ܩܣܪ Proper Noun Caesar 512 196 62044-251129 - - - - - - No - - -
ܩܪܐ ܩܳܪܶܐ 2:29470 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-251130 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62044-251131 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.