<-- Acts 23:29 | Acts 23:31 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:30

Acts 23:30 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܩ ܠܺܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܬ݂ ܠܰܩܛܺܓ݂ܪܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܗܘܺܝ ܚܠܺܝܡ ܀

Translations

(Etheridge) And when it was told me of the treachery of a plot which the Jihudoyee wrought against him, I straightway sent him to thee; and I have commanded his accusers to come and speak with him before thee. Farewell.

(Murdock) And when the wiles of a plot formed by the Jews against him came to my knowledge, I forthwith sent him to thee. And I have directed his accusers, to go and contend with him, before thee. Farewell.

(Lamsa) And when I was informed that the Jews had plotted secretly against him, I immediately sent him to you, and I have ordered his accusers to go and contend with him before you. Farewell.

(KJV) And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-23300 - - - - - - No - - -
ܐܬܒܕܩ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܩ 2:2337 ܒܕܩ Verb show, known 35 33 62044-23301 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62044-23302 - - - - - - No First Common Singular
ܢܟܠܐ ܢܶܟ݂ܠܳܐ 2:13074 ܢܟܠ Noun deceit, guilt, trickery, guile, craft 340 140 62044-23303 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܡܐܢܐ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ 2:10202 ܟܡܢ Noun ambush 217 103 62044-23304 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܕܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14899 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62044-23305 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-23306 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-23307 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܚܕܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ 2:6254 ܚܕ Particle immediately, at once 263 119 62044-23308 - - - - - - No - - -
ܫܕܪܬܗ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ 2:20774 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-23309 First Common Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܘܬܟ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ 2:11142 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-233010 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܘܦܩܕܬ ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܬ݂ 2:17013 ܦܩܕ Verb command 454 177 62044-233011 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܩܛܓܪܢܘܗܝ ܠܰܩܛܺܓ݂ܪܳܢܰܘܗ݈ܝ 2:18555 ܩܛܪܓ Noun accuser 500 191 62044-233012 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܐܬܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2110 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-233013 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܐܡܪܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ 2:1309 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-233014 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62044-233015 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܕܡܝܟ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ 2:18107 ܩܕܡ Particle before 490 188 62044-233016 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܗܘܝ ܗܘܺܝ 2:5091 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-233017 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܚܠܝܡ ܚܠܺܝܡ 2:7125 ܚܠܡ Adjective whole, healthy, sound, strong 143 76 62044-233018 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.