<-- Acts 23:22 | Acts 23:24 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:23

Acts 23:23 - ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܥܰܬ݁ܶܕ݂ܘ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܦ݂ܰܪܳܫܶܐ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܫܳܕ݂ܝܰܝ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And he called two centurions, and said to them, Go, prepare two hundred Romans to go to Cesarea, and seventy horsemen and right-handed spearmen two hundred, to go forth at the third hour of the night;

(Murdock) And he called two centurions, and said to them: Go and prepare two hundred Romans to go to Caesarea, and seventy horsemen, and shooters with the right hand two hundred; and let them set out at the third hour of the night.

(Lamsa) And he called to him two centurions, and said, Go and make ready two hundred Roman soldiers to go to Cµs-a-re'a and seventy horsemen and two hundred spearmen, to leave at nine o'clock tonight.

(KJV) And he called unto him two centurions, saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܩܪܐ ܘܰܩܪܳܐ 2:18859 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62044-23230 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܬܪܝܢ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ 2:23015 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62044-23231 - Masculine - - - - No - - -
ܩܢܛܪܘܢܝܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢܺܝܢ 2:18727 ܩܢܛܪܘܢܐ Noun centurion 510 195 62044-23232 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-23233 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-23234 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܙܠܘ ܙܶܠܘ 2:380 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-23235 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܥܬܕܘ ܥܰܬ݁ܶܕ݂ܘ 2:16292 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-23236 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܪܗܘܡܝܐ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ 2:19562 ܪܗܘܡܐ Adjective of Place Roman 531 203 62044-23237 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܐܬܝܢ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ 2:11344 ܡܐܐ Numeral two hundred 248 114 62044-23238 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܙܠܘܢ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ 2:364 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62044-23239 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܩܣܪܝܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ 2:18747 ܩܣܪܝܐ Proper Noun Caesarea 512 196 62044-232310 - - - - - - No - - -
ܘܦܪܫܐ ܘܦ݂ܰܪܳܫܶܐ 2:17327 ܦܪܫܐ Noun horseman 466 181 62044-232311 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥܝܢ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ 2:20523 ܫܒܥ Numeral seventy 557 215 62044-232312 - - - - - - No - - -
ܘܫܕܝܝ ܘܫܳܕ݂ܝܰܝ 2:20689 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62044-232313 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܝܡܝܢܐ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ 2:9309 ܝܡܢ Noun right 193 95 62044-232314 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܐܬܝܢ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ 2:11344 ܡܐܐ Numeral two hundred 248 114 62044-232315 - - - - - - No - - -
ܕܢܦܩܘܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ 2:13359 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62044-232316 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-232317 - - - - - - No - - -
ܬܠܬ ܬ݁ܠܳܬ݂ 2:22834 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62044-232318 - Feminine - - - - No - - -
ܫܥܝܢ ܫܳܥܺܝܢ 2:22049 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62044-232319 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܒܠܠܝܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ 2:11202 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 62044-232320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.