<-- Acts 23:20 | Acts 23:22 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 23:21

Acts 23:21 - ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܗܳܐ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܠܫܽܘܘܕ݁ܳܝܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) thou therefore yield not to them; for, behold, more than forty men of them watch for him in ambush, and have bound a curse upon themselves, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and, behold, they are ready, and wait thy promise.

(Murdock) But be not thou persuaded by them: for, lo, more than forty persons of them watch for him in ambush, and have bound themselves by imprecations, that they will neither eat nor drink until they shall have slain him: and lo, they are prepared, and are waiting for thy promise

(Lamsa) You must not listen to them: for behold more than forty of them, who have bound themselves with an oath neither to eat nor to drink till they have killed him, are lying in wait for him: and behold they are ready and awaiting your reply.

(KJV) But do not thou yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from thee.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-23210 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62044-23211 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-23212 - - - - - - No - - -
ܬܬܛܦܝܣ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ 2:16613 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62044-23213 Second Masculine Singular - Imperfect ETTAPHAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62044-23214 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-23215 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62044-23216 - - - - - - No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62044-23217 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-23218 - - - - - - No - - -
ܐܪܒܥܝܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ 2:1870 ܪܒܥ Numeral forty 27 29 62044-23219 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ 2:3492 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-232110 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62044-232111 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܢܛܪܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ 2:13018 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62044-232112 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62044-232113 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܟܡܐܢܐ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ 2:10202 ܟܡܢ Noun ambush 217 103 62044-232114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܚܪܡܘ ܘܰܐܚܪܶܡܘ 2:7603 ܚܪܡ Verb vow, curse, anathematize 158 82 62044-232115 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-232116 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13487 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-232117 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-232118 - - - - - - No - - -
ܢܐܟܠܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ 2:840 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62044-232119 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-232120 - - - - - - No - - -
ܢܫܬܘܢ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ 2:22540 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62044-232121 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-232122 - - - - - - No - - -
ܕܢܩܛܠܘܢܗ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ 2:18448 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62044-232123 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-232124 - - - - - - No - - -
ܡܛܝܒܝܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ 2:7984 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62044-232125 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܘܡܩܘܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ 2:18219 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62044-232126 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܫܘܘܕܝܟ ܠܫܽܘܘܕ݁ܳܝܳܟ݂ 2:8582 ܝܕܐ Noun promise 563 217 62044-232127 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.